wtorek, 27 sierpnia 2013

Projekt Morze dla Społeczeństwa (ang. Sea For Society): Spotkania i debaty Europejczyków, młodych ludzi oraz interesariuszy w celu wypracowania koncepcji ,,Niebieskiego społeczeństwa”Jak możemy rozwinąć bardziej zintegrowane i zrównoważone podejście do europejskich systemów morskich? Projekt Morze dla Społeczeństwa finansowany przez Unię Europejską ma za zadanie uzyskanie nowych, innowacyjnych rozwiązań związanych z ekonomią, kwestiami społecznymi, kulturowymi oraz technologicznymi w kontekście środowiska morskiego. 

Morze dla Społeczeństwa jest projektem w ramach unijnego programu Mobilization and Mutual Learning Action Plan (MMLAP). Projekt skupia 28 partnerów oraz partnerów stowarzyszonych z 12 krajów zaangażowanych w dialog oraz wspólne działania dla rozpoznania i przeanalizowania kluczowych kwestii i problemów oraz zaproponowania rozwiązań dla Europejczyków w celu zapewnienia zrównoważonego zarządzania systemami morskimi i związanymi z nimi usługami. 


Obywatele Europy wypowiadają się
Pomiędzy majem i październikiem 2013 roku, w dziewięciu europejskich państwach - Francji, Grecji, Irlandii, Włoszech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Hiszpanii oraz Szwecji – reprezentujących specyficzne regiony morskie – Bałtyk i Morze Północne, Kanał La Manche, Morze Śródziemne oraz Atlantyk – organizowane są narodowe spotkania konsultacyjne obywateli/młodzieży oraz interesariuszy dotyczące produktów oraz usług związanych na co dzień z morzami i oceanami.  
Wyniki poprzednich badań (OCEANICS, projekt finansowany w ramach 5 Programu Ramowego oraz The Ocean Project) wykazały, że obywatele Europy nie są w pełni świadomi tego co ich łączy z ekosystemem morskim, z jakich usług korzystają oraz jak ich zachowania mogą potencjalnie, negatywnie wpływać na te ekosystemy.  
W efekcie, zadecydowano aby przedstawiciele kluczowych interesariuszy, obywatele i młodzież wspólnie przedyskutowali jak zmienić ich postrzeganie oraz stosunek do morza w ramach sześciu następujących obszarów tematycznych łączących ich codzienne życie z środowiskiem morskim: Źródła pożywienia,
Elementów zdrowotnych dla człowieka, Wypoczynku i turystyki, Miejsca do życia, Źródła energii oraz
Transportu.
To nowe, uczestniczące podejście pozwala na stworzenie sieci uczestników o różnorodnych, a nawet czasami zupełnie rozbieżnych opiniach, a także interesach. Ale co istotne, obywatele, konsumenci, decydenci, prywatni czy publiczni interesariusze, badacze, organizacje pozarządowe…, wspólnie posiadają wiedzę oraz idee rozwiązań dla wypracowania planów dalszego zintegrowanego i zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich.


Wspólna metodologia konsultacyjna w Europie przykrojona dla wszystkich uczestników konsultacji
Metodologia europejskich debat zaproponowana przez irlandzkich badaczy z National University of Ireland w Galway, nazywa się Inteligencją Kolektywną, lub też Interaktywnym Zarządzaniem, a wypracowana została w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku przez amerykańskiego inżyniera Johna Warfielda.
Inteligencja Kolektywna jest procesem ,,strukturyzowania idei” oraz ,,strukturyzowania wartości”. Oparta jest na założeniu, że w celu rozwiązania złożonych problemów, takich jak np. wpływ na ludzkie zachowania, a w szczególności ludzkie wybory dotyczące wykorzystania zasobów morskich, potrzebna jest grupa osób obarczonych wiedzą, którzy wspólnie będą pracować nad tymi problemami, rozwijać daleko idący poziom zrozumienia rozważanych kwestii, w procesie wspólnego edukowania się, krytycznego myślenia i analizowania i w efekcie rozwijać podstawy dla efektywnych działań w duchu współpracy, konsensusu i zaangażowania.   

Kolektywne, oddolne podejście dla wspomagania europejskiej polityki morskiej oraz wsparcia dla publicznego i prywatnego zaangażowania
Rezultaty tej fazy otwartego dialogu zostaną porównane i przeanalizowane na poziomie ponad narodowym w celu zidentyfikowania oraz wyselekcjonowania wyzwań pojawiających się w różnych regionach geograficznych oraz obszarach kulturowych Europy.
W 2014 roku, uruchomiona zostanie ogólnoeuropejska kampania mobilizacyjna w celu poszerzenia transferu wiedzy oraz wypracowania najlepszych praktyk dla dużo szerszej grupy odbiorców. Kampania będzie działaniem na rzecz wspomagania obywateli i interesariuszy w rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań dotyczących mórz i oceanów tak aby sprostać wyzwaniom związanym z globalnym kryzysem oraz w celu budowy nowego, Niebieskiego Społeczeństwa.  
W 2015 roku, w trakcie europejskiej konferencji zaprezentowane zostaną wyniki oraz perspektywy wynikające z rezultatów osiągniętych w ramach projektu.
Celem unijnego planu Mobilization and Mutual Learning Action jest wspomaganie Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych i Innowacji w lepszej identyfikacji przyszłych tematów badawczych, nowych metod zarządzania środowiskiem morskim oraz sprzyjaniu inwestycji w budowę Niebieskiego Społeczeństwa, na poziomach, regionalnym, krajowym oraz europejskim.  

Niebieskie Społeczeństwo: ocean możliwości dla zapewnienia lepszej przyszłości dla każdego z nas
Ażeby wspomóc dążenia do osiągnięcia sukcesu strategii Europa 2020 dla ,,mądrego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu”, w ramach projektu Morze dla Społeczeństwa rozwijana jest koncepcja Niebieskiego Społeczeństwa, która pozwala na zbadanie jak ludzie mogą współegzystować z morzami i oceanami, jak mogą korzystać z nich i ich zasobów bez negatywnego na nie wpływu.
Koncepcja Niebieskiego Społeczeństwa ma na celu rozwój nowych, innowacyjnych produktów i technologii opartych na wielkich możliwościach oferowanych przez morza i oceany w celu zaspokojenia potrzeb obecnych oraz przyszłych pokoleń w duchu ,,pozytywnego wzrostu”, biorąc pod uwagę odbudowę oraz zrównoważone utrzymywanie systemów morskich. 
Aby się dowiedzieć więcej o projekcie Morze dla Społeczeństwa, zapraszamy na stronę internetową projektu (http://seaforsociety.eu) oraz związane z nią blogi prowadzone w dziewięciu językach europejskich, odpowiadających rejonom geograficznym w których prowadzone są konsultacje.


Kalendarz oraz tematyka europejskich konsultacji z Obywatelami/Młodzieżą oraz Interesariuszami w 2013 roku

Państwo
Obywatele/Młodzież
Interesariusze
Hiszpania
23 września
24 września
9 maja (Elementy zdrowotne dla człowieka)
10 maja (Miejsce do życia)
Francja
15 maja
26 czerwca
24 i 25 czerwca (Elementy zdrowotne dla człowieka)
16 i 17 września (Źródła energii)
Irlandia
18 maja
25 maja
19 i 20 września (Źródła pożywienia)
26 i 27 września (Miejsce do życia)
Portugalia
18 maja
25 maja
21 i 22 września (Transport)
4 i 5 października (Wypoczynek i turystyka)
Włochy
24 maja
25 maja
17 i 18 czerwca (Źródła energii)
27 i 28 czerwca (Źródła pożywienia)
Szwecja
24 i 26 maja
14 i 15 czerwca
Wrzesień (Źródła energii)
Wrzesień (Elementy zdrowotne dla człowieka)
Grecja
2 lipca
4 lipca
17 i 18 września (Wypoczynek i turystyka)
3 i 4 października (Transport)
Polska
9 i 15 czerwca
13 i 27 października
19/20 października (Wypoczynek i turystyka)
7/8 września (Miejsce do życia)
16/17 listopada (Źródło pożywienia)
Norwegia
Brak decyzji

Brak decyzji (Źródła pożywienia)
Brak decyzji (Transport) 

Kontakt Prasowy
Koordynator Projektu
Cristina Costa / Sofia Cordeiro
Nausicaá
EurOcean
Cultural Services and International Cooperation
Phone: +351 21 392 44 95
Phone: +33 (0)3 21 30 99 99
Fax: +33 (0)3 21 30 99 94